Gyakori szülői kérdések

Munkánk során rengeteg kérdést kapunk a kedves anyukáktól és apukáktól. Ezek közül gyűjtöttük csokorba a legyakoribbakat:

 
Miért tanuljon angolul, hiszen még az anyanyelvén sem tud?

Az angol kiejtés nem fogja befolyásolni a magyar kiejtést?

Ha amúgy is logopédiai eset a gyermek, akkor nem rosszabb, ha angolul is tanul?

Össze fogja keverni a két nyelvet?

Nem lesz-e diszlexiás a gyermek, ha angolul tanul?

Mit lehet tudni a tanfolyamokról és a csoportkialakításról?

Miért ne költsem inkább a pénzem magántanárra?

Miért a Helen Doron, miért nem valamilyen más gyerek nyelviskola?

Miért járjon gyermekem az iskola mellett még Helen Doron angolra is?

A kisgyermek még nem tud olyan sokáig figyelni. Akkor mi értelme tanfolyamra járatni?

Kell-e a szülőknek angolul tudni ahhoz, hogy beírassák gyermeküket?

Taníthatom a saját gyermekeimet? Mivel lehet kiegészíteni a tanfolyamon tanultakat?

Mennyit fog tudni a gyerek néhány év tanulás után?
 Miért tanuljon angolul, hiszen még az anyanyelvén sem tud?
Minden nyelv egyfajta szemüveglencse. Ha az ember, tegyük fel, rózsaszínű szemüveglencsékkel született, és sosem próbálkozik meg azzal, hogy másik színűre cserélje őket, azt gondolhatja, a világ mindenki számára rózsaszín[1] .Egy idegen nyelv elsajátítása új, különleges látásmóddal gazdagíthatja gyermekét. Sőt, az angol nyelv fiatalkori elsajátítása fejleszti a gyermek kommunikációs célú figyelmét (a másikra való odafigyelés, nem verbális jelekből értés képessége, empátiás készség), hozzájárul a logikus gondolkodás megerősödéséhez (azaz a rendszerben, sőt egymástól eltérő logikai rendszerekben való gondolkodás képességéhez), illetve a további idegen nyelvek elsajátításának készségéhez. Egy második nyelv korai tanulása a fent említett készségek fejlődése révén az anyanyelvi kifejezőképesség fejlődéséhez is hozzájárul. A XX. század egyik legnagyobb hatású nyelvésze, Noam Chomsky szerint bármely gyermekre a vele született nyelvi kompetencia jellemző, azaz születésünket követően olyan korlátlan, konvenciók nélküli fonetikai bázis áll rendelkezésünkre, mely lehetővé teszi, hogy bármely nyelv anyanyelvünkké válhasson. Csecsemőként tehát nyelvileg ’univerzálisak’ vagyunk. Érdekesség, hogy habár az emberi hangképző szervek kb. 140 beszédhang képzésére képesek, egy nyelv ebből átlagosan csupán 20-40 hangot használ fel. Ha azonban a gyermek egészen kicsi korától fogva több nyelvi közegben is rendszeresen jelen van, képes az anyanyelve mellett akár több nyelv hangzókészletének tökéletes elsajátítására is. Ez teszi aztán képessé arra, hogy felcseperedve a gyermekkorban hallott idegen nyelvet is tökéletes kiejtéssel, akcentus nélkül beszélje.

 


Az angol kiejtés nem fogja befolyásolni a magyar kiejtést?

Egyes szülők attól tartanak, hogy a korai nyelvtanulás megárthat a gyermek beszédfejlődésének, hatással lehet az anyanyelv kiejtésére. A kisgyermek még képes bármilyen nyelv tökéletes fonológiai elsajátítására. Ha a család nem kétnyelvű, azzal szolgáljuk a kisgyermekek kétnyelvű nevelését a legmegfelelőbben, ha lehetőséget teremtünk arra, hogy a második nyelv elsajátítása is minél természetesebben, az anyanyelv elsajátításához minél hasonlóbban történhessen. A kétnyelvű nevelés, ha pici kortól, természetes módon és következetesen történik, nem bonyolult feladat, de van néhány szabály, amit be kell tartani. Egyrészt, fontos, hogy a gyermek az új nyelvet állandó személyhez (Helen Doron nyelvtanár) és helyszínhez (csoportfoglalkozások helye) köthesse. A kicsi gyerekek (ha nem zavarjuk őket össze) pontosan tudják, hogy ki, milyen nyelven szól hozzájuk, és kinek milyen nyelven kell válaszolni. Fontos továbbá, hogy a gyermek ismételten, számára fontos szociális tevékenységekhez (rajzolás, mozgásos játékok, evés stb.) kapcsoltan újból és újból találkozzon a nyelvvel. A Helen Doron módszerben ezt a célt szolgálja az egyes tanulócsomagokhoz tartozó CD-k rendszeres (napi két alkalommal való) hallgatása, illetve a CD-n elhangzott (és a gyermekek által automatikusan leutánzott) szavak társas kommunikációba való beépítése a heti csoportfoglalkozásokon. Mivel a nyelvelsajátításban a főszerep a gyermek és a társas környezete közötti interakcióé (ld. Vigotszkij és Tomsello pszichológusok elméleteit), vagyis a legkorábbi beszédmegnyilvánulásoknak is kommunikatív funkciója van, amennyiben a gyermek számára világos, hogy mely közegben mely nyelvet kell használnia, a két nyelv hangzóit sem fogja összekeverni. A szülők tehát nyugodtak lehetnek afelől, hogy az angol nyelv magyarral párhuzamos elsajátítása semmiféle káros hatással nem lehet a magyar kiejtésre.


Ha amúgy is logopédiai eset a gyermek, akkor nem rosszabb, ha angolul is tanul?

A nyelvtanuláshoz és nyelvhasználathoz való pozitív beállítódás, a motiváció erősítése a Helen Doron módszer egyik alapgondolata. Mivel az anyanyelv használatában problémákkal küszködő gyermek az óvodában, iskolában sajnos nap mint nap kudarcokat élhet meg (pl. mert artikulációs problémái vagy az átlagnál lassabban gyarapodó szókincse miatt nem tudja magát elég ügyesen kifejezni). Épp ezért az ilyen gyermekek esetében kiemelt fontosságú, hogy a gyermek a nyelvelsajátításhoz oly szorosan kapcsolódó kommunikáció során minél több pozitív tapasztalatot is szerezzen. Az angol nyelv Helen Doron módszerrel való elsajátítása a logopédiai problémákkal küszködő gyermek számára tehát kifejezetten előnyös, hiszen az angol nyelv ismeretén túl a nyelvtanulás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek gátlásai, frusztrációi feloldódjanak. A Helen Doron tanár által teremtett játékos, pozitív, elfogadó légkörben a problémái miatt esetleg szorongó gyermek tehát megnyugszik, önbecsülése, önismerete pozitív irányba fejlődik[2]. Sőt, az sem kizárt, hogy az így már bátrabban, boldogabban kommunikáló gyermek ügyesebben, hamarabb leküzdi az anyanyelvvel kapcsolatos kezdeti problémáit. Fontos megjegyezni továbbá, hogy sem az anyanyelv, sem egy második (idegen) nyelv hangrendszerének elsajátítása nem mutat egyenletes fejlődést. Néha bizonyos hangok különösen nehéznek bizonyulnak a gyermek számára még az után is, hogy már megérti azokat a szavakat, amelyekben az adott hang előfordul. Mindez azonban közel sem jelenti azt, hogy a gyermek nem lesz képes idővel tökéletesen kiejteni az adott hangot. Fontos, hogy a szülő az ilyen jellegű nehézségek leküzdésében segítsen a gyermeknek, bátorítsa, támogassa őt (s ne kezelje ’logopédiai esetként’)


Össze fogja keverni a két nyelvet?

Az anyanyelvi stílusú nyelvtanulás (nyelvelsajátítás) motivációja: a kapcsolat. A személyes kötődésből fakadó megértési és megértetési vágy kiváltása a kisgyermekkori nyelvtanítás egyik legfontosabb alappillére. A Noam Chomsky[3] által ’nyelvi kompetenciának’ elnevezett általános, veleszületett emberi képesség mellett igen nagy szerepe van a nyelvelsajátítás Vigotszkij[4] és követői által hangsúlyozott ’társas (azaz kommunikációs) hatásának’. Hiszen, mit is akar a gyermek? Meg akarja értetni magát azzal, akihez kötődik, akivel játszani szeretne, akitől akar valamit, akivel együtt lenni öröm a számára. És persze a gyermek rendkívül tanulékony és kíváncsi. Így, amint megérti, hogy egy számára kedves személlyel (Helen Doron tanár) csak az új nyelven (angolul) tudja megértetni magát, lassan ráragadnak, és nyelvi rendszerébe beépülnek a legszükségesebb szavak, kifejezések, melyeket az új nyelven a szeretett személytől hall. Nagyon fontos azonban a következetesség. Fontos tehát, hogy a kisgyermek életének szereplői mindig, következetesen, ugyanazon a nyelven beszéljenek a gyerekhez. Ha a szülő jól beszél angolul, de gyermekével annak születésétől fogva magyarul kommunikált, fontos, hogy ez így maradjon (ne váltogassa a nyelveket!) még akkor is, ha a gyermek idővel egyre többet ért és beszél angolul. Ez a szabály természetesen nem csupán a szülőkre, hanem a gyermek életének minden fontosabb résztvevőjére (bébiszitter, rokonok, családi barátok) is vonatkozik. Amennyiben ezt az alapszabályt betartjuk, a gyermek számára világos lesz, kivel, mely helyzetben, melyik nyelvet kell használnia, így nem fogja összekeverni a két nyelvet. Az persze előfordulhat, hogy a két nyelv szavai átmenetileg átszűrődnek egymásba (pl. játék közben a gyerek egy-egy angol szót kever az anyanyelvbe). Legjobb, ha a szülő mindezt mint természetes jelenséget kezeli (pl. az angolul mondott járték nevét megismétli magyarul), hiszen mindösszesen egy rövid átmeneti időszakról van szó, semmiképpen sem arról, hogy a gyermek ’már azt sem tudja, milyen nyelven beszél’.


Nem lesz-e diszlexiás a gyermek, ha angolul tanul?

A diszlexia[5] az olvasási képesség zavara, mely a népesség 5–10 százalékát érinti. Diszlexia esetén az olvasási teljesítmény és gyakran a helyesírás is messze elmarad a gyermek életkora (illetve a felnőtt képzettségi szintje) alapján elvárhatótól. A diszlexia változatos formáinak megjelenéséért elsősorban annak a 18–20 területből álló agyi hálózatnak az átlagtól eltérő működése felelős, amely a beszélt és az írott nyelv összekapcsolásában szerepet játszik. A diszlexia tehát az idegrendszer alulszervezettsége, részleges éretlensége, esetleg sérülése miatt alakul ki, azaz nem okozhatja megjelenését az idegen nyelv elsajátítása. Fontos, azonban, hogy az angol nyelv Helen Doron módszerrel való tanulása segítséget nyújthat a diszlexiás gyermek idegrendszerének fejlesztésében. Helen Doron ugyanis a módszer kidolgozásakor figyelembe vette, hogy a kisgyermek igen kíváncsi lény, aki az őt körülvevő világot minden létező érzékszervével meg akarja tapasztalni. A Helen Doron nyelvórák során a módszer mellett elkötelezett tanár igyekszik elérni, hogy a gyermek élményei, tapasztalatai sokrétűek (látás, hallás stb.), kipróbálhatók (pl. ízlelés, érintés) és gyakorolhatók (pl. mozgásos tevékenységek) legyenek. Így a nyelvórákon, a nyelven túl mintegy pluszként nyújtott sokrétű stimuláció segítségével jelentős javulást érhetünk el a tanulási nehézségek oldásában.

Mit lehet tudni a tanfolyamokról és a csoportkialakításról?
A Helen Doron tanfolyamok a gyermekek életkorából adódó fejlettségi szinteknek megfelelően kerültek kidolgozásra. Függetlenül attól, hogy a gyermek bölcsis, óvodás, alsó vagy felső tagozatos iskolás, nálunk bármikor el lehet kezdeni az angol nyelv elsajátítását.
Ugyanez igaz a tudásszintre is: minden korosztály részére tudunk ajánlani kezdő, vagy a gyermek angol tudásától függő haladó szintű angol tanfolyamokat.
Egy-egy csoportban átlagosan 5-6 azonos korosztályú és tudásszintű gyermek tanul angolul. A minimális csoportlétszám 4 fő, a maximum 8. A tanfolyamokon az órák – életkortól függően – 45 vagy 60 percesek, minden héten egyszer vagy kétszer, ugyanazon a napon és időpontban kerülnek megtartásra, ugyanannak a tanárnak vagy tanárnéninek a vezetésével. Jellemzően a bébiknek délelőtt, bölcsiseknek, óvodásoknak és iskolásoknak pedig délutáni időpontokban vannak az órák.
A foglalkozások közötti időszakban nagyon fontos a tananyagcsomagokhoz mellékelt CD-k hallgatása, ami segíti a dalok, mondókák megismerését, és az anyanyelvi környezethez hasonló körülmények kialakítását.
A gyerekeknél sajnos még gyakran előfordul, hogy valamilyen betegség miatt egy-egy órán nem tudnak résztvenni, ezért lehetőséget biztosítunk az elmulasztott óra bepótlására egy másik, azonos tanfolyamot végző csoportban.
A Helen Doron foglalkozásokon semmi sem kötelező: nem KELL válaszolni egy kérdésre, nem KELL megoldani egy feladatot. Ha valami nem megy a többiek segítenek. Nincs a gyermekeken az a nyomás, ami egy magántanár esetén szinte mindig érezhető. Ez egy játék, amiben ha akar részt vesz a gyermek, de ha éppen nincs kedve, akkor csak a háttérből figyeli a többieket. Pár percen belül úgyis újra magával ragadja a játszani vágyás.Miért ne költsem inkább a pénzem magántanárra?
A gyerekek nagyon szeretnek velük egykorúakkal együtt lenni, együtt játszani. Foglalkozásainkon a gyermekek együtt táncolnak, rajzolnak, matricáznak, eközben játékosan oldják meg a feladatokat. Egymást segítve, erősítve, egymásnak példát mutatva sokkal hatékonyabban ismerkednek meg az angol nyelvvel, mintha csak egyedül lennének.
Mivel csoportjaink kis létszámúak, ezért minden gyermekre sok-sok figyelem jut. Minegyiküknek van lehetősége a kérdésekre válaszolni, feladatot megoldani, DE az előzőekben említett kényszer nélkül.Miért a Helen Doron, miért nem valamilyen más gyerek nyelviskola?
Ha nem lenne jó és hatékony a Helen Doron módszer, akkor nem próbálnák többen is lemásolni.
Ez a módszer viszont már bizonyított: a több mint 25 éve folyamatosan fejlesztett, finomított Helen Doron tanfolyamokon a világon már több mint egymillió gyermek ismerkedett meg az angol nyelvvel.
Nagy hangsúlyt fektetünk tanáraink kiválasztására. Nyelviskolánkban egy több lépcsős szelekciós folyamat során csak azokat a tanárokat alkalmazzuk, akik egyrészt az angol nyelvből, másrészt pedagógiai szempontból és gyermekközpontú gondolkodásból a legkiemelkedőbbet tudják nyújtani.
Tanárainkkal szemben a továbbiakban is szigorú követelményrendszert alkalmazunk: mielőtt nyelvsikolánkban taníthatna, el kell végeznie egy speciális Helen Doron tanárképzői tanfolyamot, a későbbiekben pedig kötelező szakmai (pedagógiai és módszertani) továbbképzéseken, tanári konferenciákon kell résztvennie.
Nálunk minden egyes óra részletesen kidolgozott útmutató alapján, 2-3 perces pontossággal van felépítve. Például mozgásos tevékenységet egy csendesebb követ majd megint egy kereszt-mozgásos következik, hogy biztosítsa a megfelelő figyelmet és stimulálja az agyat. Így a mozgás által jobban rögzül az elsajátított szókincs!
Rengeteg színes szemléltetőeszközt használunk. Nézzenek csak be a tanári szobánkba! Minden szekrény és polc tele van játékokkal és kreatív eszközökkel!
Nálunk az angoltanulás az anyanyelv elsajátításának nagyon hatékony módszerén alapszik. Mi csak dícsérünk! Ez a pozitív megerősítés biztosítja, hogy gyermeke mosollyal az arcán, önbizalommal telve jöjjön ki az óráinkról, és már várja a következő foglalkozást.
Tudjuk, hogy a nyelvtanulás nem olcsó mulatság, ezért nálunk lehetőség van féléves vagy havi részletfizetésre is.
A befizetett tandíj betegség esetén sem vész el: más nyelviskolákkal ellentétben nálunk az elmulasztott órák bepótolhatók.Miért járjon gyermekem az iskola mellett még Helen Doron angolra is?
Mindenki saját tapasztalatából, vagy gyermekén keresztül ismeri már az iskolai nyelvórák hatékonyságát:
Óriási csoportlétszám. Jobb esetben is legalább 15 gyerek vesz részt egyszerre a nyelvórán. Igy viszont nagyon kevés figyelem jut egy-egy tanulóra, pedig nagyon fontos lenne, hogy mindenki szerepelhessen, mindenki szóhoz jusson. A tanulók nem kapnak elég személyes visszajelzést tudásukkal vagy hibáikkal kapcsolatban. Ezzel szemben a Helen Doron órákon 4-8 fős kiscsoportok vannak, biztosítva ezzel, hogy mindenki sorra kerüljön, és hogy mindenkire odafigyeljen a tanár.
A kiejtés nem annyira lényeges. Egyrészt a csoportlétszámból adódóan, másrészt az anyanyelvi tanárok hiánya miatt az iskolai oktatásban a kiejtés háttérbe szorul. Anyanyelvi tanár nálunk sem mindig van, de ezen segítenek a tanyanyagcsomagban a CD-k, amelyek napi hallgatása mintegy imitálja az anyanyelvi környezetet.
Gátlások. A kiejtés háttérbe szorulása miatt a gyerekek az iskolában gyakran nem mernek megszólalni angolul, mert félnek, hogy az osztálytársaik kinevetik őket, vagy nem fogják érteni amit mondanak. A Helen Doron órákon azonban ez nem így van. Egyrészt nem ugyanabban az iskolai környezetben vannak, nem ugyanazokkal vannak együtt akikkel a mindennapokat töltik így sokkal felszabadultabban tudnak részt venni a foglalkozásokon. Másrészt a Helen Doron módszer lényegeként foglalkozásainkon nagy hangsúlyt fektetünk a pozitív megerősítésre, a nyelvi önbizalom kialakítására. Óráinkon a gyermekek sokat és szívesen fognak beszélni, ami aztán magával hozza azt is, hogy máshol is szívesen fognak angolul megszólalni.
Kényszer. Az iskolai nyelvtanítási módszer a számonkérésen alapul. Ez az eredményességi kényszer vezet el a dolgozatok, felelések előtti magoláshoz, biflázáshoz. Az ilyen módon megtanult tudás aztán rövid életű lesz: nagyon hamar elfelejtődik, nem épül be mélyen a gyermek ismeretei közé. Ugyanakkor a Helen Doron foglalkozásokon nincs felelés, nincs kényszerítés és nincs biflázás. Az anyanyelv elsajátításához hasonlóan az angol nyelv is szinte lopva épül be a gyermekek fejébe.
Helen szerint, akárcsak az anyanyelvünknél, először rá kell hangolódnunk a tanult nyelvre, legyen az a második, harmadik, akár negyedik idegen nyelvünk. Hallgassuk, beszéljünk, és csak utána írjunk, olvassunk!

És ez a Helen Doron módszer alapelve!


A kisgyermek még nem tud olyan sokáig figyelni. Akkor mi értelme tanfolyamra járatni?

Minél korábban kezdődik el a nyelv játékos tanulása, annál könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni – mindenképpen legalább egy-két évvel az iskolaérettség előtt érdemes megalapozni az idegen nyelvet. A megalapozás az akcentusmentes kiejtést és a nyelv sajátos logikai rendszerének elsajátítását jelenti, az életkornak megfelelő szinten. Mivel a kisgyermek agyának plaszticitása életének első 5-6 évében a legnagyobb, az alapvető képességek, az agyi érési folyamatok lezárulásáig, kisgyermekkorban fejleszthetőek rendkívül hatékonyan. Mit is értünk ez alatt? Azt, hogy a kisgyermek agya — a felnőtt emberéhez képest — olyan, mint a szivacs: elképesztő gyorsasággal fejlődik, magába szívja az információt, és benn is tartja azt. Az agy fejlődése tulajdonképpen abból áll, hogy a neuronok összekapcsolódnak, ún. szinapszisokat (kapcsolatokat) alkotnak. Ehhez a folyamathoz az érzékszerveken keresztül felvett ingerekre van szükség, így már magzati korban, a várandósság utolsó trimeszterében elkezdődik a szinapszisok kiépülése, majd a világra jövetelt követően a folyamat rohamos gyorsasággal folytatódik. Egy 8 hónapos csecsemő közel 3 trillió szinapszissal rendelkezik, ezáltal a sejtek között lehetséges kombinációk száma több, mint amennyi atom létezik az ismert világegyetemben. A kapcsolatokból és kombinációikból persze csupán azok maradnak fent, melyek hálózattá alakulva, megerősödve, elég életképesnek bizonyulnak. Habár a gyermeki agy képlékenysége egészen a kamaszkor környékéig megmarad, a nyelvelsajátítás szempontjából első „biológiai sorompó” hatása már 6-7 éves korban, az iskolaérettség elérésekor érzékelhető. Ekkortól a gyermek a hallott „új” beszédhangokat már az addig megismert hangokhoz társítják; azaz a nyelvek hangzókészlete már rögzült, az akcentus nélküli nyelvelsajátítás azok számára, akik csupán iskoláskorban kezdenek el nyelvet tanulni, már jóval problémásabb. Mindezek tehát a korai idegennyelv-tanulás mellett szólnak. Fontos továbbá, hogy a Helen Doron módszerrel tanító tanárok munkájuk során folyamatosan arra törekednek, hogy az angol nyelv a játékhoz hasonló örömforrássá váljon. A kurzusok anyaga minden szinten alkalmazkodik nem csupán a gyermekek angoltudásához, de életkorához, illetve az életkornak megfelelő készségeihez, képességeihez is.


Kell-e a szülőknek angolul tudni ahhoz, hogy beírassák gyermeküket?

Nem. A gyermek Helen Doron módszerrel történő nyelvtanulásának nem feltétele a szülő angol tudása. Azonban fontos, hogy a szülő – akár bent ül gyermekével a nyelvórán (általában a gyermek kb. 4 éves koráig), akár nem – szem előtt tartson néhány fontos dolgot. Egyrészt fontos, hogy a Helen Doron angolos kisgyerek valójában nem ’nyelvet tanul’, hanem az anyanyelv elsajátításához hasonlóan ‘felszedi’ az új nyelv szókészletét és szabályait. A kisgyermeket a Helen Doron nyelvtanár nem elméleti dolgokra (iskolás módszerekkel, számonkéréssel stb.) tanítja, hanem közös cselekvéssel, melyet állandó angol beszéd kísér. Fontos, hogy a szülő megértse és elfogadja, hogy gyermeke a figyelmét lekötő tárgyak, cselekvések, mozgások, élmények, játékok segítségével tanulja a nyelvet. Fontos továbbá, hogy a szülő elfogadja, hogy elsősorban a Helen Doron nyelvtanár lesz az a személy, akihez a gyermek az angol nyelven való kommunikálást köti. A gyermeket a tanárral és a csoporttársakkal való kapcsolat motiválja, ösztönzi az új szavak elsajátítására, melyek lassan (de biztosan) beépülnek a szókészletébe. A legtöbb gyerek eleinte „csak érti az angolt”, de nem szólal meg. Fontos, hogy a szülő higgyen gyermekében, biztassa őt. Ha a szülő türelmesen vár – és nem követeli gyermekétől, hogy produkáljon –, biztos lehet benne, hogy a gyermek maga fog kezdeményezni, és idővel a szülő jelenlétében is bátran beszél majd angolul mindazokhoz (pl. nyelvtanár), akikhez ezt a nyelvet köti. Végül, de nem utolsó sorban, különösen fontos, hogy a szülő ne fordítson. Habár úgy tűnhet számára, hogy gyermeke – főleg a nyelvtanulás kezdeti időszakában – rászorul a fordításra, a magyar nyelven való magyarázattal csupán összezavarja gyermekét. Nem szabad a nyelveket keverni, és ez a fordításra is vonatkozik. Az új nyelv természetes kialakulásának árt, ha az folyamatosan a már megtanult nyelvre épül. Kisgyerekeknél mindegyik nyelvet a nulláról kell kezdeni, a fogalmak a cselekvésből, a megfigyelésből, a következtetések levonása és a gyerekek saját elvonatkoztatása útján alakuljanak ki, akár csak az anyanyelvnél.


Taníthatom a saját gyermekeimet? Mivel lehet kiegészíteni a tanfolyamon tanultakat?

A Helen Doron módszer lényege, hogy egyfajta ’anyanyelvi környezetet’ igyekszik biztosítani a gyermekeknek. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy az új nyelven kommunikáló személy (Helen Doron nyelvtanár) – akihez érzelmileg is kötődik gyermek (pl. mert kedves, ölbe veszi, megsimogatja a gyerekeket), és akivel rendszeresen együtt játszik – közben csak egy új nyelven beszél. Néhány perc után a gyerekek értik, hiszen a közös cselekvésekből kitalálják szavainak jelentését. Az anyanyelvi környezet kialakítását szolgálják a minden tanulócsomagban megtalálható CD-k, melyeket a gyermekek napi kétszer végighallgatva akkor is folyamatosan ki vannak téve az angol nyelvnek, ha szüleik nem is beszélnek angolul. A gyermek angoltanulásához tehát azzal járul hozzá a szülő a legnagyobb mértékben, ha a CD-k segítségével otthon is megteremti az angol nyelvi közeget. A CD-t hallgatva, persze mimikával, gesztusokkal tanítgathatja gyermekét akár akkor is, ha ő maga más nyelveket beszél. A Helen Doron módszer igyekszik arra bátorítani a szülőket, hogy a szintén minden csomagban megtalálható játékos munkafüzetek otthoni használatával (közös nézegetés) maguk is bekapcsolódjanak a nyelvtanításba. Még ha a szülő nem is beszél angolul, a CD hallgatása közben, a gyermekkel együtt játszva, remekül fejlesztheti a gyermek kommunikációs figyelmét és empátiáját (érzelmileg ráhangolódó, beleérző, megértő képességét). Amennyiben a szülő maga is jól beszéli a nyelvet, megteheti, hogy a napi kétszeri CD-hallgatáson túl felolvas a gyermeknek (a tanulócsomagokban általában találhatók rövid történeteket tartalmazó mesefüzetek), vagy a CD-hallgatás közben, vagy azt követően kis ideig angolul játszik vele a gyermek számára már ismert szavak és játékok segítségével. Nagyobbacska, több éve tanuló gyerekeknél – amennyiben elfogadják a szülőtől az angol nyelvet – a CD és a tanulócsomag kiegészíthető (de nem helyettesíthető!) bármilyen, a gyermek életkorának megfelelő angol nyelvű dallal, mesével, játékkal, melyet a gyermek örömmel hallgat, végez. Az angol nyelv gyakorlására léteznek speciálisan kifejlesztett Helen Doron társasjátékok, memóriajátékok, melyeket a szülők megvásárolhatnak a nyelviskolától.


Mennyit fog tudni a gyerek néhány év tanulás után?

A kisgyermekek számára nem jelent külön megterhelést, hogy nap mint nap új dolgokkal ismerkednek, állandóan tanulnak. A nyelvi váltás is gyorsan természetessé válik számukra. Ha a helyzet érzelmileg kellemes, meleg, barátságos, a ’plusz tanulás’ semmiféle terhet nem ró az átlagos értelmi képességű gyerekekre, akik a Helen Doronos foglalkozásokat heti programjuk élvezetes részeként élik majd meg. Ha a szülő valóban biztosítja, hogy gyermeke naponta kétszer végighallgathassa az életkori csoportjának és nyelvi szintjének megfelelő angol nyelvű (dalokat, mondókákat stb. tartalmazó) CD-t, akkor a gyermek nyelvi képességei folyamatosan fejlődnek. A CD-hallgatás a Helen Doron módszerű angoltanulás elengedhetetlen része, hiszen a CD-n hallott szavak automatikus leutánzása, majd a foglalkozásokon a szavak tartalmának, értelmének megértése biztosítja a gyermek számára a fejlődéshez szükséges nyelvi stimulust. Összesen 9 évnyi angol nyelvtanfolyamot kínálunk a gyermekek számára: 6 évig az angol beszélt nyelvet tanítjuk kisgyermekek számára, majd 3 évig beszélni, olvasni és írni tanítjuk a nagyobbakat. A program mindent magában foglal, amire a gyermeknek szüksége van ahhoz, hogy angolul beszéljen: anyanyelvi kiejtést, nyelvtant és a megfelelő szókincset. Már a legfiatalabb korosztály is közel 300-500 szót sajátít el. Ezen kívül megtanul számtalan angol dalt, megért angolul mondott mondatokat, és megszereti a nyelvtanulást. Hogy értsük miért számít gyors haladásnak ennyi szó (és persze a hozzájuk kapcsolódó alapvető nyelvtani szerkezetek) elsajátítása, vessünk egy pillantást arra, hogyan alakul az anyanyelvi szókincsfejlődés egy átlagos képességű kisgyermeknél. Számos tanulmány szerint – idézi Michael és Sheila R. Cole[6] – az egyéni különbségek ellenére a gyerekek 13-14 hónapos korukra 10, 17-18 hónapos korukra 50, második életévüket betöltve pedig 200-300 szót tudnak. Passzív szókincsük természetesen mindeközben jóval nagyobb, mint azoknak a szavaknak a köre (aktív szókincs), melyeket valóban használnak is. Így például, amikor még csupán 10 szót használnak, már akár több száz szót is megértenek. Két éves kor körül bővülni kezd a szókincs, s öt éves korig általában napi 10 szóval bővül.

A gyermek körülbelül 2-3 év alatt építi fel az új nyelvi rendszert agyában. A nyelvi rendszer felállítása után az újonnan tanult szavakat nehézség nélkül, önállóan is be tudja építeni ebbe a kész struktúrába. A heti egy vagy kétszeri Helen Doron foglalkozáson, illetve a rendszeres CD hallgatás által a gyermek az anyanyelvéhez hasonló módon sajátítja el az angol nyelvet. Így, bár az anyanyelvhez képest jóval kevesebb alkalommal találkozik az idegen nyelvvel, pár év alatt mégis 900-1100 szót sajátít el, és megérti a szövegösszefüggést, ami hihetetlen fejlődést jelent. Ahogy a gyermek életkora nő, úgy sajátít el kurzusainkon is idővel egyre több szót, ért meg és használ egyre bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket; illetve tanul meg angolul írni. A fentieken túl (tehát új szavak, mondatszerkezetek stb. elsajátítása), a Helen Doron anyanyelvi módszerrel angolul tanuló gyermekek megtanulják azt is, hogy milyen körülmények között hogyan használandó a nyelv. A mindennapi társalgási aktusokat vizsgálva H. P. Grace[7] filozófus arra a következtetésre jutott, hogy a helyes nyelvhasználat szempontjából a legfontosabb, hogy az ember kellő időben és céllal legyen képes bekapcsolódni a beszélgetésbe. Ehhez úgynevezett együttműködési szabályokat kell betartania: ne mondjon se többet, se kevesebbet a szükségesnél (a mennyiség normája), igazat mondjon (a minőség normája), a tárgyhoz tartozó dolgokról beszéljen (a relevancia normája), és kerülje a többértelműséget (a világosság normája). Mivel ezek a szabályok csupán a gyakorlatban, a mindennapi kommunikáció során sajátíthatóak el, a Helen Doron angoltanárok külön figyelmet szentelnek annak, hogy a csoportba tartozó gyermekek ügyesen, magabiztosan kommunikáljanak angolul vele, egymással, sőt idővel más, idegen közegben is.
——————————————-
[1] Ld. Benjamin Whorf (1956) ’nyelvi relativizmus hipotézisét’, mely szerint ahelyett, hogy a gondolkodás határozná meg a nyelvet; a nyelv határozza meg a gondolkodást. E szerint több nyelvi rendszer párhuzamos elsajátítása és ismerete a világ több szempontú észleléséhez vezet.
[2] A témáról bővebben: Hernádi Kriszta (szerk., 2006): Inkluzív nevelés. Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. (suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., Bp.)
[3] Noam Chomsky az ún. ’generatív nyelvészet atyja’, melynek képviselői a fent leírt gondolatból kiindulva a világ összes nyelvének közös jellegzetességeit, az ún. nyelvi univerzálékat kutatják.
[4] Vigotszkij, Lev Szemjonovics (1967/2000): Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó.
[5] Ajánlott honlap a témában: http://www.diszlexia.info
[6] Cole, Michael – Cole, Sheila R.(2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó; p. 308-309
[7] Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In Cole, P. and J.L. Morgan (ed.), Syntax andsemantics, Vol.3: Speech acts. New York :Academic Press.; magyarul a témában: Cole, Michael – Cole, Sheila R.(2006): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó; p. 318-320.