Agytorna avagy a BRAIN GYM

Néhány szó az agy működéséről

Az agyműködés legpontosabban három szempont, a lateralitás, a fókusz és a központosítás (’centering’) fogalmaival írható le.

Lateralitáson az agy azon képességét értjük, melynek köszönhetően az agy egyik féltekéje képes a másik félteke aktivitásainak koordinálására. Ez legfőképpen a látásért, hallásért és mozgásért felelős középső agyi területekre jellemző, itt ugyanis a két agyfélteke működése szempontjából átfedés tapasztalható. Az agy féltekei koordinációs képessége alapvető fontosságú az olvasás, írás és a kommunikációs készségek szempontjából egyaránt. Nélkülözhetetlen továbbá a teljes testet igénybevevő mozgások zökkenőmentes kivitelezéséhez, illetve ahhoz, hogy az ember képes legyen egyazon időben mozogni és gondolkodni.

A fókuszálás nem más, mint az agy azon képessége, hogy összehangolja az elülső és hátulsó agyi területeinek működését. Ez a megértési, jelentéstulajdonítási képességek szempontjából fontos, továbbá elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember képes legyen a részletek érzékelésére egy komplex összefüggésrendszerben. Azok, akik nem rendelkeznek ezzel az alapvető képességgel gyakran figyelmi, megértésbeli problémákkal küszködnek.

Központosítás alatt pedig a mély, illetve a felszíni agyrégiók (avagy fehér és szürkeállomány) közötti agyi koordinációt értjük. Ez az agyi képesség feltétlenül szükséges a szervezést igénylő feladatok elvégzéséhez, az érzelmek átéléséhez és kifejezéséhez és az ún. személyes tér észleléséhez. Elengedhetetlen továbbá ahhoz, hogy az ember spontán emocionális reakciók helyett képes legyen a racionalitás elveit is figyelembe venni cselekvései során.

Brain Gym és az agyműködés

A fent leírt három agyi dimenzió működésének összekapcsolása lehetővé teszi, hogy gyorsan és könnyedén tanuljunk, és hosszú idig emlékezzünk is mindarra, amit elsajátítunk. Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges a három agyi dimenzió összekapcsolása.

Az agyi folyamatok összehangolására Dr. Paul Dennison egy Brain Gym (szó szerinti fordításban Agy Torna) elnevezésű módszert dolgozott ki tanulási nehézségekkel küszködő gyerekekkel és felnőttekkel folytatott munkája során. A Brain Gym nem más, mint a tanulás egy újfajta megközelítési módja, mely szerint az agy mozgássorokon keresztül is fejleszthető. A Brain Gym program különféle testi mozgásokkal segíti elő az agy jobb működését az összes (mozgásért és egyéb tevékenységekért felelős) agyterületen.

A program a szintén Dr. Dennison által megalapított edu-kineziológia területéhez kapcsolódik, melynek alapja és célja az agy és a test harmonikus működésének elérése, a két agyfélteke működésének összehangolása. A módszer alkalmas a látás, hallás, koncentrálás, így a tanulási, gyerekkori viselkedési zavarok kiegyensúlyozására.

A Brain Gym program egyszerű, könnyen követhető gyakorlatokra, stressz mentes tanulási környezetre és speciális mozdulatsorokra épül, melyek segítségével a tudás élettani szinten rögzül. A program speciális felépítésénél fogva lehetővé teszi a tanulók számára, hogy egy önállóan alkalmazható rendszer segítségével egyéni tanulási igényeikhez igazodva, önbizalmuk erősödése mellett tökéletesítsék képességeiket.

A Brain Gym segítségével elérhető célok:

  • Megerősödött önbizalom
  • A motiváció fenntartásának, irányításának képessége
  • A stressz észlelésére és elkerülésére alkalmas készségek
  • Nagyobb tudatosság a testi és mentális képességek terén
  • Csapatépítésre, együttműködésre és egymást ösztönző kreativitásra alkalmas készségek elsajátítása

A Brain Gym és a Helen Doron módszer kapcsolata

A Helen Doron által kidolgozott speciális nyelvtanítási módszer célkitűzései és eredményei nagyban hasonlítanak Dr. Dennison elképzeléseihez. Helen Doron a Helen Doron Early English (nyelvi), majd a Mathjogs (matematikai képességeket fejlesztő tanítási módszer) kidolgozása során egyaránt óriási hangsúlyt fektetett a gyerekek önbizalmának építésére, illetve a pozitív, stressz mentes tanulási környezet megteremtésére.

Ami a legfontosabb azonban, Helen Doron Dr. Dennison munkásságától indíttatva maga is óriási jelentőséget tulajdonít a tanítás, tanulás során, a látáson és halláson kívül a mozgásnak, tapintásnak és ízlelésnek egyaránt. Akinek már ismerős a Helen Doron Early English módszer, maga is tanúsíthatja, hogy a Helen Doron módszerre kiképzett tanárok a nyelvtanítást igen komplex módon végzik, melynek végső soron a gyermek minden területen való fejlesztése éppúgy célja, mint a nyelvtudás átadása. Ennek oka nem más, mint az a felismerés, hogy a minden érzékszervet igénybe vevő és sok (jól irányított) mozgást magába foglaló tanulás fejleszti az agyi idegpályák közötti kapcsolatot, ami hosszú távon is gyorsabban megszerzett, mélyebb tudáshoz vezet (ld. ’Kisgyermekkori képességfejlesztés’ című írásunkat).

Mindez természetesen elmondható a hazánkban újdonságnak számító, ám számos országban (Németország, Svájc, Izrael, Portugália) sikerrel alkalmazott Mathjogs, matematikai képességeket fejlesztő módszerről is. A gyermekek itt is, akárcsak a Helen Doron nyelvórákon, kis csoportban tanulnak játszva, mozogva, összes érzékszervük bevonásával. A foglalkozások tartalmaznak problémamegoldó, önkifejezést segítő aktivitásokat, matematikai fogalmakhoz kapcsolódó dalokat és történeteket, illetve ún. Brain Jogs játékokat. Ez utóbbiak olyan mozgásos játékok, melyek a gyermek koordinációs képességét hivatottak elősegíteni a két agyfélteke működésének összehangolásával.

A Mathjogs minden gyermek számára élvezetessé és könnyen érthetővé teszi a különféle matematikai koncepciókat. Ezt az által éri el, hogy nem csupán a gyermek vizuális és hallás útján való tanulási képességére, de a kinesztetikus (azaz testi, mozgásos) élményekre is támaszkodik. A mozgás és a pozitív érzelmek tanulásba való bevonásával, a módszerrel dolgozó tanárok képesek hosszú ideig lekötni és irányítani a gyermekek figyelmét, erősítik önbizalmukat és motiválttá teszik őket a tanulásra. Sőt, a Mathjogs hozzájárul a jobb problémamegoldó készség kialakításához, fejleszti a gyerekek érvelési, kommunikációs technikáit, ami a későbbiekben hozzájárulhat a jobb, eredményesebb önérvényesítéshez, boldogabb, kiegyensúlyozottabb felnőttkorhoz.


 
A Brain Gym és az agyműködés összefüggéseiről írottak alapjául a hivatalos Brain Gym honlapon (http://www.braingym.org/faq.html#_5) található információk szolgáltak